تفاوت الکتروموتور سنکرون و آسنکرون

تفاوت الکتروموتور سنکرون و آسنکرون در هماهنگی سرعت بین روتور و استاتور میباشد. موتورهای سنکرون دارای سرعت روتور میباشند که با میدان مغناطیسی دوار استاتور هماهنگ شده و در نتیجه سرعت ثابتی ایجاد می‌شود. در صورتی که در موتورهای آسنکرون، سرعت روتور القا میگردد و با سرعتی کمتر از میدان مغناطیسی دوار تولید شده توسط استاتور کار می‌کند.

تفاوت الکتروموتور سنکرون و آسنکرون