الکتروموتور جمکو

الکتروموتور جمکو

الکتروموتورها تجهیزاتی هستند که جریان الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کنند. عمل برعکس آن را نیز می توان متصور شد که حرکت مکانیکی به الکتریسیته تبدیل شود که در اینصورت آنرا ژنراتور می نامند. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. می توان گفت تمامی موتورهای الکتریکی با کمک قوانین الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند.

در قوانین علم فیزیک وقتی یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال می‌شود. در صورتی که میدان و ماده جریان الکتریسیته طوری طراحی شوند که نیروی وارده بصورت خطی نباشد می توان حرکت دورانی را پدید آورد

اکثر موتورهای الکتریکی بصورت دوارند، اما موتور خطی هم وجود دارند. در یک موتور دوار بخش متحرک روتور و بخش ثابت آن استاتور گفت می‌شود. موتور شامل آهنرباهای الکتریکی است که روی یک قاب سیم پیچی شده است. در واقع آرمیچر آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورودی اعمال می‌شود یا آن بخش  از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروجی ایجاد می‌شود. با توجه به طراحی ماشین ، هر کدام از بخشهای روتور یا استاتور می‌توانند به عنوان آرمیچر باشند.

تاریخچه شرکت جمکو

شرکت ماشین های الکتریکی جوین (جمکو) در سال 1369 در شهر سبزوار با هدف عدم وابستگی صنایع داخل به کالاهای وارداتی، در زمینه تولید انواع ماشین های الکتریکی تاسیس گردید. شرکت جمکو به واسطه کادر متخصص و مجرب خود و در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آلات منحصر به فرد در کشور، امکان طراحی، ساخت، تست و تعمیر انواع الکتروموتور و ژنراتور را در ایران دارا می باشد.

محصولات شرکت جمکو

الکتروموتور جمکو یکی از مشهورترین الکتروموتورهای ساخت ایران می باشد که مطابق با استانداردهای جهانی و اروپایی تولید می شود. از لحاظ کیفی تولیدات شرکت جمکو را می توان قابل رقابت با نمونه های خارجی دانست. دامنه تولیدات این شرکت، شامل الکتروموتورهای سه فاز صنعتی از 5/5 تا 10000 کیلووات مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد و کلیه تست های لازم طبق استانداردهای معتبر جهانی و با تجهیزات پیشرفته انجام می پذیرد. ظرفیت تولیدات شرکت جمکو سالیانه بیش از 1200مگاوات معادل 12680 دستگاه انواع الکتروموتور و ژنراتور می باشد.

در حالت کلی تولیدات شرکت حمکو را می توان بصورت زیر دسته بندی نمود :

 • الکتروموتور جمکو YD فشار ضعیف توان 3 تا 90 کیلووات

الکتروموتورهای جمکو سری YD از نوع موتورهای آسنکرون القایی می باشد که در توانهای 5.5 تا 90کیلو وات تولید می شوند. از این الكترو موتورها می توان براي به حركت دراوردن انواع ماشينها با كاربرد عمومي همانند كمپرسورها، تهويه ها و پمپهاي اب در مقياس بزرگ و مانند آن استفاده كرد.

 • الکتروموتور جمکو YK فشار متوسط 220 تا 2000 کیلووات 

الکترو موتور اسنکرون جمکو سری YK به صورت قفس سنجابی در توان های بالاتر از 220 کیلووات تا 11 مگاوات مطابق استاندارد IEC60034 ساخته می شوند.فریم سایز این الکترو موتور ها از 355 تا 1000 MM میباشد. موتور های فشار قوی با توجه به توان ولتاژ، از جریان راه اندازی بالایی برخوردار هستند که برای بهبود وضعیت جریان آن ها، سیم پیچ استاتور به صورت ستاره طراحی می گردد.

 • الکتروموتور جمکو YU فشار ضعیف 75 تا 450 کیلووات

الکتروموتورهای جمکو سری YU از نوع آسنکرون القایی می باشد که در توانها 75تا 450 کیلو وات  تولید می شوند. از این الكترو موتورها می توان براي به حركت دراوردن انواع ماشينها با كاربرد عمومي مانندكمپرسورهاي ، تهويه ها ، پمپهاي اب در مقياس بزرگ و مانند ان استفاده كرد.

 • الکتروموتور جمکو YR فشار متوسط 220 تا 1800 کیلووات روتور سیم پیچی شده

الکترو موتور های  اسنکرون فشار قوی به صورت سیم پیچی شده در توان های بالاتر از 220 کیلووات تا 11 مگاوات مطابق استاندارد IEC60034 ساخته می شوند.فریم سایز این الکترو موتور ها از 355 تا 1000 MM میباشد. موتور های فشار قوی با توجه به توان ولتاژ، از جریان راه اندازی بالایی برخوردار هستند که برای بهبود وضعیت جریان آن ها، سیم پیچ استاتور به صورت ستاره طراحی می گردد.

 • الکتروموتور جمکو YJS فشار متوسط توان 220 تا 1800 کیلووات مدل COMPACT

این الکتروموتورها از نوع آسنکرون القایی می باشد که در توانها 220 تا 1600کیلو وات تولید می شوند. از این الكترو موتورها می توان براي به حركت دراوردن انواع ماشينها با كاربرد عمومي مانندكمپرسورهاي ، تهويه ها ، پمپهاي اب در مقياس بزرگ و مانند ان استفاده كرد.

 • موتور های ضد انفجار 

  الکتور موتور های ضد انفجار فشار ضعیف در بازه توانی 5.5 تا 450 کیلووات در سه نوع حفاظت eb,db.ec  و فشارقوی در توان های بالاتر از 160 کیلووات تا 11 مگاوات با سطح ولتاژی KV11~3 و فرکانس HZ50  مطابق استاندارد های IEC60034  و IEC60079-1:2014 در فریم سایز از 355 تا 1000mm طراحی و تولید می گردند.و دارای گواهینامه ATEX2014/34/EU  می باشند.

انتخاب الکتروموتور جمکو

الکتروموتورهـا (موتورهـای القایـی) در سراسـر جهـان کاربردهـای بسـیار و بـازاری گسـترده دارنـد. ایـن موتورهـا نیـروی محرکـۀ اصلــی صنایــع را کــه تبدیــل انــرژی الکتریکــی بــه انــرژی مکانیکــی اســت، تامیــن میکننــد. گســترش مصــرف الکتروموتورهــا و طراحـی و کاربـرد آنهـا بـرای مصـارف گوناگـون، آنهـا را بـه قلـب تپنـدۀ صنایـع تبدیـل کـرده اسـت و بـه همیـن دلیـل، کاربـرد درسـت آنهـا بـه دانـش و مهـارت کافـی نیـاز دارد و انتخـاب نادرسـت آنهـا هزینه هـای هنگفتـی بـه بـار مـیآورد و بـر همیـن اسـاس، انتخـاب درسـت الکتروموتورهـا فراینـدی بسـیار مهـم بـه حسـاب میآیـد کـه بـه اطلاعات دقیقـی نیـاز دارد.

رایجتریــن نــوع الکتروموتورهــا، الکتروموتورهــای جریــان متنــاوب اســت. بــرای انتخــاب ایــن الکتروموتورهــا چنــد گام اهمیــت دارد:

 1. آشنایی با اطلاعات فنی این محصول:
 • فرکانس نامی: ۵۰،۶۰ هرتز
 • جریان
 • ولتاژ نامی: 380 ،400 ،660 ،690 ،3000 ولت
 • کاردهی استاندارد یا کاردهی مداوم
 • درجۀ حفاظت
 • سرعت نامی
 • توان نامی
 • گشتاور نامی
 • نحوۀ نصب
 1. داشتن اطلاعات دقیق از محل و محیط نصب الکتروموتور
 • دمای محیط
 • ارتفاع نصب از سطح دریا
 • بـرای الکتروموتورهـای ضدانفجـار، مشـخص بودن ناحیـه و مـواد تشـکیلدهندۀ ایـن ناحیـه یعنـی گاز و گـرد و غبـار هم ضروری است.
 1. طبـق بندهـای یـک و دو، روش خنـککاری و انتخـاب انـدازۀ پوسـته صــورت میگیــرد.

بـرای الکتروموتورهـای خـاص یـا جایگزیـن نیـاز اسـت همـۀ جدولهـای اطالعاتـی و نقشـههای نصـب در اختیـار واحـد فـروش شـرکت جمکـو قـرار گیـرد

 قیمت الکتروموتور جمکو

قیمت الکتروموتورهای جمکو بستگی به مدل، ظرفیت، و خصوصیات فنی مربوطه دارد. در ادامه، توضیحاتی درباره الکتروموتورهای جمکو و عواملی که بر قیمت آنها تأثیر می‌گذارند اشاره شده است. لازم به ذکر است که قیمتها ممکن است بسته به بازار و منطقه جغرافیایی متغیر باشند.

الکتروموتورهای جمکو، از جمله معروف‌ترین برندهای الکتروموتور در بازار هستند و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت جمکو تولید کننده الکتروموتورهایی با ظرفیت‌ها و توانایی‌های متنوع است. برخی از عواملی که می‌توانند بر قیمت الکتروموتورهای جمکو تأثیر بگذارند، عبارتند از:

1. ظرفیت الکتروموتور: قدرت و ظرفیت توانایی الکتروموتور در تأمین نیازهای سیستم مورد استفاده تعیین کننده قیمت می‌باشد. الکتروموتورهای با ظرفیت بزرگتر و توان بالاتر، به طبع هزینه بیشتری دارند.

2. نوع الکتروموتور: الکتروموتورهای جمکو در انواع مختلفی از جمله الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز، الکتروموتورهای آسنکرون و سنکرون و خاصیت‌های مختلف دیگر موجود هستند. نوع الکتروموتور انتخابی و ویژگی‌های مرتبط با آن تأثیر زیادی بر قیمت نهایی خواهد داشت.

3. خصوصیات فنی: مشخصات فنی مانند سرعت، ولتاژ، جریان، طول عمر، کلاس حفاظتی، و عملکرد الکتروموتور نیز بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد. الکتروموتورهای با خصوصیات بالاتر و قابلیت‌های پیشرفته، معمولاً قیمت بیشتری دارند.

4. متغیرهای بازار: عوامل بازاری مانند عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی، نرخ تورم، و سطح رقابت در بازار نیز می‌توانند قیمت الکتروموتورهای جمکو را تحت تأثیر قرار دهند.

5. خدمات پس از فروش: قابلیت ارائه خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداری، و تأمین قطعات یدکی نیز می‌تواند در قیمت الکتروموتور تأثیرگذار باشد

نمایندگی فروش انواع الکتروموتور صنعتی

شرکت آداک تجهیز افلاک مهر تبریز با در اختیار داشتن پرسنل متخصص و مجرب در زمینه خدمات مهندسی و تامين كالاي مورد نياز صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و کاخانجات تولیدی در راستای قطعات و تجهیزات مربوط به تجهیزات صنعتی و اتوماسیون صنعتی فعالیت خود را از سال 1390 با قرار گرفتن در لیست تامین کنندگان واحدهای صنعتی به صورت رسمی آغاز نموده است. این مجموعه مفتخر است که توانسته با همکاری مستقیم شرکتهای تولیدی داخلی و خارجی و حذف واسطه تجهیزات و قطعات مربوط به این صنف را تامی ن نماید. در این راستا این شرکت انواع برندهای ایرانی و خارجی الکتروموتور را با کیفیت و بصورت تک فاز و سه فاز در برندهای الکتروموتور موتوژن، الکتروموتور الکتروژن، الکتروموتور جمکو، الکتروموتور الکتروژن، الکتروموتور زیمنس، الکتروموتور ABB، الکتروموتور گوانگلو، الکتروموتور ایلماز، الکتروموتور کاجیلی،  و … را در توان های مختلف و گارانتی و خدمات پس از فروش تحویل مشتریان خود می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت بروز انواع الکتروموتورهای صنعتی میتوانید با کارشناسان این شرکت در ارتباط باشید.