ســیم و کابــل تبریــز هــادی

ســیم و کابــل تبریــز هــادی توســط بــرادران صــراف (کاظــم ومحمــود) بــا هــدف مقــدس تولیــد و خدمــت بــه جامعــه بشــری در ۲۲ کیلومتــری شــهر تاریخــی صنعتــی تبریز هجــری شمســی در ســال ۱۳۷۴ و در منطقــه بســیار بــا صفــای ســعیدآباد در زمینــی بــه وســعت ۱۰۰۰۰ متــر مربــع واقــع گردیــده اســت تاســیس شــد بــا همــت همــکاران خــود توانســت در اولیــن ســال ماشــین آلات را نصــب و بــه بهــره بــرداری برســاند و بــه علــت توجــه مدیریت به کیفیــت کالا از ابتــدا همــه محصــولات خــود را مطابق اســتانداردهای ملــی و جهانی تولیــد و عرضــه نمــوده کــه در ایــن راســتا بــا پیــاده ســازی سیســتمهای مدیریــت موفــق بــه اخــذ گواهینامــه هــای کیفیــت و ایمنــی از کشــور آلمــان گردیــد ISO بطوریکــه در کمتریــن زمــان توانســت بیشــتر مشــتریان خــودرا از متخصصیــن و کارشناســان ایــن صنعــت داشــته باشــد. مراحل تولید و توسعه ســیم و کابــل تبریــز هــادی را به سه بخش می توان تقسیم نمود:

ا-مرحله شروع تولیدات عادی و مصارف عمومی

۲-مرحله تولیدات تخصصی و انجام سفارشات صنعتی

۳- مرحله تولیدات انبوه و اشراف به بازارهای جهانی .

ســیم و کابــل تبریــز هــادی بــه لحــاظ توجــه بــه نیــاز مشــتریان و اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا در نیــل بــه اهــداف بلنــد مــدت کمــی و کیفــی موفق مــی باشــد و به لحــاظ اســتفاده از مــواد اولیــه مرغــوب و درجــه یــک رضایــت مشــتریان خــود را افتخــار بــزرگ میدانــد و بــا بهــره بــردن از متخصصیــن کار آزمــوده آمادگــی طراحــی و تولید انواع سفارشــات خــاص مشــتریان را داشــته و بــا بکارگیــری ایــن تخصــص هــا در قالب گــروه تحقیق و توســعه اقــدام بــه تهیــه طــرح توســعه شــرکت نموده اســت . بــی تردیــد همــه پیشــرفتها و رشــد وتوســعه بــا عنایــت خداونــد وبــه همــت همــکاران و پرســنل فــداکار مــی باشــد.

سیم افشان تبریــز هــادی

استاندارد : IEC 227 ,ISIRI (607)06, (607)02

ولتاژاسمی: 450/750,300/500 ولت

ساختمان سیم :

هادی :مس آنیل شده تابیده شده کلاس 5

عایق: پی وی سی

موارد مصرف : در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمانهای الکتریکی استفاده از آن بطور مستقیم زیر گچ دیوار مجاز نمی باشد.

سیم میله ای تک لا تبریــز هــادی

ولتاژاسمی: 450/750,300/500 ولت

ساختمان سیم :

هادی: مس آنیل شده کلاس 2و1

عایق: پی وی سی

مــوارد مصــرف : در محــل هــای خشــک برای ســیم کشــی داخلــی و فرمانهــای الکتریکی الکتریکی استفاده از آن بطور مستقیم زیر گچ دیوار مجاز نمی باشد.

سیم بند تخت کابل های افشان تبریــز هــادی

استاندارد : 1( ISIRI (607) 42 2( ISIRI (607) 52, IEC 227 ولت300/500V , 300/300V ولتاژاسمی: ساختمان کابل : 5 هادی : مس آنیل شده تابیده شده کلاس عایق: پی وی سی غلاف: پی وی سی موارد مصرف برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محلهایی که فشار میکانیکی کمی وجود دارد. استفاده از آن در دمای بالا مجاز نمی باشد.

کابل کنترل گرد و تخت تبریــز هــادی

استاندارد : VDE 0271 IEC 60502 & ISIRI 3569

ولتاژاسمی: 0.6/1Kv ولت

ساختمان کابل:

هادی:مس آنیل شده

عایق: پی وی سی

شیلد : مس آنیل شده بافته شده

غلاف: پی وی سی به رنگ مشکی

مــوارد مصــرف : بــرای نصــب ثابــت در آب ، داخــل یــا بیــرون ســاختمان زیــر زمیــن هنگامــی کــه احتمــال صدمــات مکانیکــی کــم اســت.

کابل افشان ساده و شیلد دار تبریــز هــادی

استاندارد : IEC 227,ISIRI (607)5,7

ولتاژاسمی: 0,6/1Kv, 300/500 ولت

ساختمان کابل:

هادی: مس آنیل شده تابیده شده کلاس 5

عایق: پی وی سی

شیلد : مس آنیل شده بافته شده

غلاف: پی وی سی

موارد مصرف : در محل های خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی

فروش سیم و کابل تبریز هادی

شرکت آریا صنعت ایرانیان با در اختیار داشتن پرسنل متخصص و مجرب در زمینه خدمات مهندسی و تأمين كالاي مورد نياز صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و کاخانجات تولیدی در راستای قطعات و تجهیزات مربوط به تجهیزات برق ساختمان و اتوماسیون صنعتی فعالیت خود را از سال 1390 با قرار گرفتن در لیست تامین کنندگان واحدهای صنعتی به صورت رسمی آغاز نموده است. این مجموعه مفتخر است که توانسته با همکاری مستقیم شرکتهای تولیدی داخلی و خارجی و حذف واسطه تجهیزات و قطعات مربوط به این صنف را تامین نماید. در این راستا فروش انواع سیم و کابل در برنامه کاری خود قرار داده است که از آن جمله می توان به فروش انواع سیم و کابل با برند شرکت سیم و کابل تبریز هادی اشاره نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت بروز انواع سیم و کابل تبریز هادی میتوانید با کارشناسان آریا صنعت ایرانیان در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *